พระอสีติมหาสาวก 80 องค์ และเอตทัคคะ 41 องค์

“พระอสีติมหาสาวก 80 องค์ และเอตทัคคะ 41 องค์”ขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้าแด่ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ธรรมะรับอรุณ ณ บ้านเย็นยิ้มวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559– – – – – – – – – – – – – – – – – –“อสีติมหาสาวก” แปลว่า พระสาวกผู้ใหญ่ 80 รูป หรือ พระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ 80 รูป หรือ พระสาวกสำคัญ 80 รูป ซึ่งพระอสีติมหาสาวก-พระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ สำคัญ และเป็นภิกษุผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด คือ อรหัตผล เป็นพระอรหันต์แล้วทั้งหมดทุกๆ องค์ มี 80 รูป ดังนี้ “พระมหาเถระนั่งด้านพระปรัศว์ขวา”พระสารีบุตร-เป็นพระอัตรสาวกเบื้องขวา …