รวมคาถาขออโหสิกรรม สำหรับทำบุญวันเกิดและทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เสริมชีวิตการงานรุ่งเรือง

สำหรับทำบุญวันเกิดและทำบุญขึ้นบ้านใหม่ นับว่าเป็นวันที่สำคัญทางจิตใจอีกวันหนึ่งที่เรานิยมทำบุญและต้ังใจเป็นพิเศษ โดยส่วนมากเมื่อถึงวันเกิดนิยมไปทำบุญ นำผ้าไตร หรือ ชุดสังฆทาน และ ไปปล่อยสัตว์ ตามวัดดังๆ เช่น วัดไร่ขิง วัดหลวงพ่อโสธร เป็นต้น แต่สิ่งหนึ่งที่ควรระลึกถึงหลังจากทำบุญและกรวดน้ำ คือ ขออโหสิกรรม ซึ่งนับว่าเป็นความเชื่อที่นำพาให้จิตใจเกิดความสว่างและเบิกบาน โดยเฉพาะการขออโหสิกรรมและให้การอโหสิกรรมกับผู้ที่คิดร้ายกับเรา  จะนำพาให้จิตเราไม่เศร้าหมอง ทำให้กาย วาจา และใจ เรานั้นมีพลังงานในด้านดีเกิดขึ้น จึงทำให้การทำงาน

ขออโหสิกรรม คืออะไร

 กรรมที่เลิกแล้วต่อกัน ไม่ส่งผลแก่ผู้กระทำกรรมในภพชาติต่อๆ ไปการขออโหสิกรรม คือ การขอโทษในสิ่งที่ตนทำผิดต่อผู้อื่นด้วยใจจริง การให้อโหสิกรรม คือ การให้อภัยต่อความผิดพลาดพลั้งที่ผู้อื่นกระทำต่อตน

คำว่า อโหสิกรรม มาจากคำ 2 คำ คือ
อโหสิ เป็นคำภาษาบาลีแปลว่า “ได้มีแล้ว” หมายความว่า ได้ให้ผลเสร็จสิ้นแล้ว
กรฺม ซึ่งเป็นคำภาษาสันสกฤต แปลว่า การกระทำ หมายถึง การกระทำที่มีเจตนา
แปลรวมกันว่า กรรมที่ไม่ส่งผลแก่ผู้กระทำกรรมอีกต่อไป

ขออโหสิกรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา เชื่อว่า

1) กรรมเบาบาง อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น สำเร็จในชีวิตนี้ และส่งผลชีวิตหน้า 

บุคคลที่ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วโดยมีเจตนาในการทำกรรมนั้น จะต้องได้รับผลกรรมตามสมควรแก่การกระทำของตน คนที่ทำร้ายผู้อื่นคนที่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวงก็จะได้รับผลกรรมนั้น หรือแม้ไม่ได้รับกรรมในชาตินี้ กรรมก็จะติดตามไปส่งผลในชาติหน้า

แต่กรรมที่ทำไว้นั้นถ้าเป็นกรรมเบาอาจจะไม่ส่งผลก็ได้ หากทำให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรม 
นั่นคือ ในฐานะที่ชาวพุทธ เมื่อได้ประพฤติล่วงเกินผู้อื่น ก็ควรขอให้ผู้นั้นยกโทษให้ และในทำนองเดียวกันหากมีผู้มาขออโหสิกรรมจากเรา ก็ควรยกโทษให้ ไม่อาฆาต พยาบาท จองเวรกัน เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ก็จะก่อให้เกิดความรักใคร่กัน และอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

2) อานิสงส์สูง เพราะละการยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ยกระดับก้าวสู่มรรคผลนิพพาน

อโหสิกรรมหรืออภัยทาน-สามารถทำได้จากความเมตตาที่มีอยู่เพียงพอในจิตใจ จึงมีอานิสงส์ใกล้เคียงกับธรรมทาน ที่ถือว่ามีอานิสงส์สูง เพราะเป็นการให้ปัญญา-แสงสว่างเพื่อพัฒนาจิตใจของผู้อื่นให้ก้าวหน้าไปสู่มรรค-ผล-นิพพานในที่สุดต่อไปตามวาสนาบารมีแห่งตน

 

แนะนำลำดับการขออโหสิกรรม เพื่อเสริมทำบุญวันเกิดให้ชีวิตรุ่งเรือง

คำขออโหสิกรรมและอธิษฐานจิต (สำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ

ขออโหสิกรรม

และต่อด้วย บทสวดการ ขออโหสิกรรม ขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวร

คำอธิษฐานอโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย (ที่มาจากเว็บ https://www.sanook.com/horoscope/229149/)

พร้อมบทส่งท้ายที่สำคัญคือ การขอขมากรรม ที่เราล่วงเกินในสิ่งที่เราไ่ม่ได้ตั้งใจ

บทสวดขอขมากรรม

อุกาสะ อัจจะโยโนภันเต อัจจะขมา ยะถาพาเล ยะถามูลเห
ยะถาอะกุศเลเยมะ ยังกะรัมหา เอวังภันเต
อัจจะโยโน ปะฏิคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามะ

คำแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอขมากรรม ที่ได้กระทำความผิดอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำผิด พูดผิด คิดผิด ด้วยกายวาจาใจ เคยลบหลู่พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ สมมุติสงฆ์ พระโพธิสัตว์ ลบหลู่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ลบหลู่เทพทรง องค์เทพ และองค์พรหมทั้งหลาย ลบหลู่พระธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ พระเพลิงพระพายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ ในแสนโกฏจักรวาล ในอนันตจักรวาล ไม่ละลายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปซุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่น ยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคี ชอบนำเรื่องราวที่ไม่จริงไปขยายใส่ความให้คนอื่นเข้าใจผิด ชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่า…คนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ คนนี้จะต้องอย่างโน้น ใจคิดคดทรยศหักหลังเพื่อนฝูง และผู้มีพระคุณทั้งหลาย

 

แนะนำการขออโหสิกรรม ที่ได้พลั้งเผลอในการประมาทล่วงเกิน เพราะชีวิตเรานั้น เกิดมาจากความ อวิชชา คือ ความไม่รู้(ความที่เรารู้ไม่จริงตามความหมายทางศาสนาพุทธ คือ การมีปัญญาทางโลกและไม่สามารถเข้าถึงปัญญาทางโลกุตระ ให้เห็นตามเป็นไปตามหลักให้หลุดพ้น กฏไตรลักษณ์ หรือให้ปัญญาเกิด วิชชา) สิ่งแรกนั้น ความขออโหสิกรรม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาเป็นหลัก และ ต่อมาด้วย เจ้ากรรมนายเวร

 

แนะนำอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ขออโหสิกรรมคืออะไร และมีขั้นตอนอย่างไร ?

สังฆทานชุด ธาราญา บรรเทากรรม

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *