ตัดกรรม คืออะไร หลักคำสอนพระพุทธศานา ตัดกรรมได้อย่างไร

หลักคำสอนพระพุทธศานาในพระพุทธศาสนานั้น ไม่ได้สอนให้คนทำบุญแล้วกรรมที่เคยทำน้ันจะหาย หรือ ไปทำพิธีตัดกรรมใด ๆ แล้วจะทำให้ชีวิตดีขึ้น มาจากการทำพิธีนั้น ๆ  แต่จุดมุ่งหมายของศาสนาพุทธ คือ การให้เข้าถึงปัญญาของการหลุดพ้น และ เห็นการเป็นไปของ ไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นเครื่องขนทุกข์ออกจากใจของสัตว์โลก เมื่อปฏิบัติตามคำสั่งสอนแล้ว จะทำให้เกิดปัญญา เห็นการตัดกรรมที่แท้จริงในคำสั่งสอน คำสอนที่เป็นหลัก คือ องค์มรรค8 หรือ ที่เราเรียกกัน บ่อย ๆ ว่า ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา

ตัดกรรม ตามหลักคำสอนพระพุทธศานา ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา (องค์มรรค 8)

แต่การเริ่มต้นนั้นมักจะมาจากการ ทำบุญ ทำทาน เพื่อละความโลก  เช่น การถวายสังฆทาน การทำบุญวันเกิด ถวายผ้าไตร ใส่บาตร

ข้อปฏิบัติการทำบุญ ที่สำคัญ ได้แก่ บุญกิริยา 10 อย่าง

บุญกิริยาวัตถุ 10 (ที่ตั้งแห่งการทำบุญ, ทางทำความดี — bases of meritorious action)
1. ทานมัย (ทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ — meritorious action consisting in generosity; merit acquired by giving)
2. สีลมัย (ทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดี — by observing the precepts or moral behavior)
3. ภาวนามัย (ทำบุญด้วยการเจริญภาวนาคือฝึกอบรมจิตใจ — by mental development)
4. อปจายนมัย (ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม — by humility or reverence)
5. เวยยาวัจจมัย (ทำบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้ — by rendering services)
6. ปัตติทานมัย (ทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น — by sharing or giving out merit)
7. ปัตตานุโมทนามัย (ทำบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น — by rejoicing in others’ merit)
8. ธัมมัสสวนมัย (ทำบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้ — by listening to the Doctrine or right teaching)
9. ธัมมเทสนามัย (ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้ — by teaching the Doctrine or showing truth)
10. ทิฏฐุชุกัมม์ (ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง — by straightening one’s views or forming correct views)

ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก https://84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=89

ความรู้เกี่ยวกับความหมายด้านตัดกรรม คือ อะไร

การ “ตัดกรรม การตัดเวร” คืออะไร?

 

ซึ่งนำมาสู่ขั้นตอนต่อไปคือ ถือศีล เพื่อรักษาความดีนั้นไว้และรักษาไม่ให้ใจทำความชั่ว  จากนั้นจิตที่มีพื้นฐานที่ต้องสร้างให้เห็นถูกต้องนั้น มีความเข้าใจต่อการเป็นไปของกฏแห่งกรรม ซึ่งไม่มีใครจะหนีพ้นได้  จึงต้องอาศัยการภาวนา และ สร้างสติ เพื่อให้ใจนั้นเข้าไปน้อมถึง กฏ ไตรลักษณ์ เห็นว่า โลกนี้สุดท้ายแล้ว ไม่มีใครจะเป็นอมตะและหนีการตายไม่พ้น จุดนี้คือ การตัดกรรมที่แท้จริงที่คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านได้ประทานเอาไว้ให้กับชาวโลก

 

 

ตัดกรรม หลักคำสอนพระพุทธศานา หัวใจพุทธศาสนาคืออะไร 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการที่เรียกกันว่า “หัวใจพระพุทธศาสนา” เป็นคำไทยที่เราพูดกันง่ายๆ ถ้าพูดเป็นภาษาบาลี คือ “โอวาทปาฎิโมกข์” หลักที่ถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือคำไทยที่สรุปพุทธพจน์ง่ายๆ สั้นๆ ว่า “เว้นชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์” ภาษาพระหรือภาษาบาลีว่า…..

” สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ ”
แปลให้เต็มเลยว่า “การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทำความดีให้เพรียบพร้อม การชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”

เมื่อปฏิบัติดีตามคำสั่งสอน ด้วย ทาน ศีล ภาวนา แล้วนั้นก็จะเข้าใจหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของศาสนา และนี่คือ การตัดกรรมโดยแแท้จริง

 

การถวายผ้าไตรนับได้ว่าเป็นทาน อย่างหนึ่งที่มีอานิสงส์สูงและได้บุญเป็นอย่างมาก ด้วยความศรัทธาและประณีต

https://dharayath.com/%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a3/

https://dharayath.com/%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a3/

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *