เรา “ธาราญา”

Slide1-1024x341

เราเริ่มด้วย “ศรัทธา” ที่มีในการทำบุญและถวายสิ่งของอันประณีตที่มาจากตั้งใจที่แท้จริง เสมือนถวายแด่พระพุทธเจ้าเองหรือถวายแด่พระอริยะสงฆ์เองอันเป็นเนื้อนาบุญที่สมควรแด่ศรัทธาของผู้กระทำ เพื่อความปีติในการทำบุญทั้ง 3 กาล

สังฆทานและเครื่องใช้ ที่เรา “คัดสรร” ด้วยความประณีตและบรรจงนั้นเป็นสิ่งที่ทางเราภูมิใจว่าสิ่งนั้น “ดีพร้อม” สำหรับพระสุปฏิปันโนในการใช้สอยถูกต้องตามธรรมวินัยให้พร้อมด้วยความปีติทั้งผู้ให้ เพื่อให้ท่านเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเพื่อให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นนั้นได้บังเกิดแด่ผู้ให้อย่างเต็มกำลังศรัทธาและเจตนา

สมบูรณ์ทั้ง 3 องค์ประกอบการทำบุญ 3 ประการ สำหรับการทำทานซึ่งมีผลมาก ได้บุญบารมีมาก กล่าวคือ

องค์ประกอบข้อ 1. “วัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์”
ต้องเป็นสิ่งของที่ตนได้แสวงหา
ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ในการประกอบอาชีพ
องค์ประกอบข้อ 2. “เจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์”
เจตนาในการทำทานบริสุทธิ์
แต่เจตนาที่ว่าบริสุทธิ์นั้น ถ้าจะบริสุทธิ์จริงจะต้อง
องค์ประกอบข้อ 3. “เนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์”
คำว่า “เนื้อนาบุญ” ในที่นี้ได้แก่บุคคลผู้รับการทำทานของผู้ทำทานนั้นเอง นับว่าเป็นองค์ประกอบข้อที่สำคัญที่สุด

ธาราญา บุญสังฆทาน

เราเริ่มด้วย “ศรัทธา” ที่มีในการทำบุญและถวายสิ่งของอันประณีตที่มาจากตั้งใจที่แท้จริง เสมือนถวายแด่พระพุทธเจ้าเองหรือถวายแด่พระอริยะสงฆ์เองอันเป็นเนื้อนาบุญที่สมควรแด่ศรัทธาของผู้กระทำ เพื่อความปีติในการทำบุญทั้ง 3 กาล

สังฆทานและเครื่องใช้ ที่เรา “คัดสรร” ด้วยความประณีตและบรรจงนั้นเป็นสิ่งที่ทางเราภูมิใจว่าสิ่งนั้น “ดีพร้อม” สำหรับพระสุปฏิปันโนในการใช้สอยถูกต้องตามธรรมวินัยให้พร้อมด้วยความปีติทั้งผู้ให้ เพื่อให้ท่านเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเพื่อให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นนั้นได้บังเกิดแด่ผู้ให้อย่างเต็มกำลังศรัทธาและเจตนา